wz

 

ICT plán

Úvod

Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů MŠMT ČR - č.j.: 25 609/2003-56, č.j.: 27 670/2004-551, č.j.: 27 419/2004-55 a č.j.: 25 395/2004-55. Při jeho zpracování byla považována za stávající stav situace ke dni 25. 1. 2005. Počet žáků a učitelů je dle výše uvedených pokynů uveden v souladu se statistickými zahajovacími výkazy pro aktuální školní rok 2004/2005.

Základní škola Návsí 345, 739 92 Návsí vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky ve vzdělávání. Plán školy dále stanovuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných "Standardem ICT služeb ve škole" a vytváří předpoklady pro účelné a efektivní použití účelových dotací v oblasti ICT. Plán školy je zpracován pro období do konce školního roku 2005/2006. Poté jej škola vyhodnotí a provede jeho aktualizaci. ICT plán školy je dokument vedení naší školy, kterým určujeme střednědobou strategii a způsob zajišťování a vytváření podmínek pro výuku informační gramotnosti žáků. Nejde přitom pouze o plán rozvoje vybavenosti školy informačními technologiemi. ICT plán postihuje všechny klíčové podmínky pro nasazování výpočetní techniky do vzdělávání, stanovuje jím věcné a časové souvislosti a vazby, náklady a podmínky realizovatelnosti jednotlivých kroků strategie.

 

 

Plán ICT ZŠ Návsí

     zpracování stávajícího stavu ICT a konečného stavu pro období do konce roku 2005/2006

 

zpracováno : pro 330 žáků

1.     stupeň : 146

2.     stupeň : 184

3.      počet pedagogů : 21

 

Kritérium

ICT standart

 

Stávající stav

Vyhovuje stávající stav ICT

 standartu

Cílový stav

Vyhovuje cílový stav ICT standartu

Náklady

Pedagogové

proškolení na

úrovni Z

16

(75%)

21 (100%)

ano

21 (100%)

ano

 

Pedagogové proškolení na úrovni P

5

(25 %)

0

(0%)

ne

5

(25%)

ano

 

Pedagogové proškolení na úrovni S

-

0

(0%)

-

2

(10%)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC stanice používané žáky v počítačových učebnách

17

17

ano

17

ano

 

PC stanice

v prezentačních a odborných učebnách

7

0

ne

1

ne

15000,-

 

PC stanice používané učiteli

14

0(10)

ne

4(10)

ne

 

30000,-

Rychlost připojení k internetu

 

256kb/s

512kb/s

ano

512kb/s

ano

 

Celkový počet přípojných míst

38

23

ne

15

ano

2500,-

Zajišťované serverové

služby

ano

ne

ne

ano

ano

20000,-

 

 

 

 

 

 

 

Prezentační technika

(dataprojektory

a tabule)

3

1

ne

2

ne

30 000,-

30 000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika stavu HW, SW - leden 2005 a  návrh na konečný stav- červen 2006

 

 

A – výchozí stav( HW, SW, LS)

L – konečný stav( HW, SW, LS)

I.stupeň

 

-17 PC v počítačové učebně spolu s 2. st.

  s přístupem k internetu

-1 PC pro učitele ve sborovně s přístupem

   k internetu a nefunkční tiskárnou

-1 dataprojektor s 2 st. v PC učebně

-1 síťová přípojka v jedné učebně

- částečně instalovaný VSW na PC školy

- učitelé : všichni proškolení v rámci SIPVZ na

  úrovni Z a úrovni úvodního modulu P0

 

- 17 PC v počítačové učebně spolu s 2 st.

   s přístupem k internetu

- 5 PC pro učitele s přístupem

   k internetu, připojených k síti a k tiskárně

- 1 dataprojektor s 2.st v PC učebně

- 1 PC a 1 dataprojektor s datovou tabulí

    v prezentační učebně s 2. st.

- další proškolení učitelů úroveň PI , 

   případně PII nebo S (učitelé využívají portál

   školy)

-  SW – Bakaláři –kompletní školní

   agenda.Přechod na elektronické záznamy

-  instalace veškerého VSW na všechny PC

 

 

II. stupeň

 

-17 PC v počítačové učebně spolu s 1. st.

  s přístupem k internetu

-9 PC pro učitele s nevyhovující konfigurací(8)

  ( z toho 4 s přístupem  k internetu: 1 PC

   učebna, 1 kab. F, 1 řed.,  1 zást.ř.), 5 PC bez

  přístupu do sítě

- 1 dataprojektor s 1. st. v PC učebně

- částečně instalovaný VSW na PC školy

- učitelé: všichni proškolení v rámci SIPVZ na

  úrovni Z a úrovni úvodního modulu P0

-17 PC v počítačové učebně spolu s 1. st.

  s přístupem k internetu

- 9 PC pro učitele s přístupem k internetu

-1 dataprojektor s 1.st. v PC učebně

- 1 PC a 1 dataprojektor s datovou tabulí

    v prezentační učebně s 1. st

- další proškolení učitelů úroveň PI , 

   případně PII nebo S (učitelé využívají portál

   školy)

-  SW – Bakaláři –kompletní školní

   agenda. Přechod na elektronické záznamy

-  instalace veškerého VSW na všechny PC

 

Výukový software

Sada SIPVZ 2001,11 titulů Terasoft, 2BSP multimedia

Sada SIPVZ 2001,15 titulů Terasoft, 2BSP multimedia

Pracovní prostředí žáka a učitele

Sada uč. programů, MS Windows 2002, Office 2002

Upgrade na SW