wz

Režim školy

(vnitřní řád)

 

 

Vyučovací doba

 

Vyučování začíná v 7:40 hodin, pouze nulté hodiny v 6:45 hodin.

 

 


Zvonění                                           

 

Hodina

Přestávka

1. 7:40 – 8:25

8:25 – 8:35

2. 8:35 – 9:20

9:20 – 9:40

3. 9:40 – 10:25

10:25 – 10:35

4. 10:35 – 11:20

11:20 – 11:30

5. 11:30 – 12:15

12:15 – 12:25

6. 12:25 – 13:10

13:10 – 13:15

7. 13:15 – 14:00

14:00 – 14:10

8. 14:10 – 14:55

14:55 – 15:00

9. 15:00 - 15:45

 

 

·        Každá vyučovací hodina trvá 45 minut

·        Vyučování v odborných pracovnách, speciálních učebnách, tělocvičnách, dílnách, na školním pozemku a v žákovské knihovně se řídí zvláštními řády.

·        Přestávky slouží k přípravě na další vyučovací hodinu a k relaxaci. Hlavní přestávka umožňuje žákům odpočinek podle vlastní volby (viz. režim života žáků).

·        Obědy ve školní jídelně se vydávají v době od 11:20 do 13:40 hodin. Pobyt ve školní jídelně se řídí řádem školní jídelny.

 

Organizace dalších činností

 

Do školní jídelny, školní družiny se zařazují žáci na začátku každého školního roku na základě přihlášky žáků.

 

 

Součástí vyučování jsou:

základní a zdokonalovací plavecké kurzy

základní lyžařský výcvik

exkurze

školní výlety

 

 

Práva žáků

 

 

Vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, které přijalo 20. listopadu 1989 Valné shromáždění OSN V souvislosti se školní docházkou mohou žáci uplatňovat právo na:

 

 

 

 

Režim života a práce žáků (školní řád)

 

 

Docházka do školy a omlouvání nepřítomnosti:

Žák je povinen docházet do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin, tzn. nejméně 15 minut před začátkem vyučování.

Žák se účastní vyučování podle rozvrhu hodin povinných i nepovinných předmětů a bez vědomí učitele neopustí areál školy.

Každá nepřítomnost žáka ve vyučování musí být řádně omluvena rodiči nebo zákonnými zástupci žáka. V odůvodněných případech může škola vyžadovat lékařské potvrzení jako součást omluvy. Na základě písemné žádosti rodičů nebo zákonných zástupců žáka může při předem známé nepřítomnosti uvolnit z vyučování:

 

Na rekreaci žáků je možno žádat o jejich uvolnění vždy písemně a pouze jednou za školní rok.

Žák je povinen být na začátku každé vyučovací  hodiny na svém místě v učebně a mít připraveny všechny pomůcky pro daný předmět.

 

Před hodinou Tv se žáci převlékají do cvičebních úborů. Žáci I. stupně ve třídách , žáci II. stupně v šatnách. Do tělocvičen je odvádějí vyučující Tv.

 

 

 

 

 

Pobyt žáka ve škole, přestávky:

 

 

Žák přichází na 1. vyučovací hodinu do školy v době od 7.00 do 7.25 hodin.

V prostorách šáten se žák zbytečně nezdržuje.

Potřebuje-li žák z nutných důvodů během vyučování nebo přestávek do šatny , požádá  dozorujícího učitele.

Doba před vyučováním a malé (desetiminutové) přestávky slouží k přípravě žáků na vyučovací hodinu. Velká přestávka (dvacetiminutová) slouží k odpočinku žáků a svačině. Žáci ji mohou trávit podle vlastní volby ve třídách, na chodbách, za příznivého počasí  před školní budovou.

Žáci se v době před vyučováním, během přestávek i po vyučování řídí pokyny dozírajících učitelů nebo dozorem pověřených osob. Míčové hry s klasickými míči a míčky jsou mimo prostory tělocvičny a hřiště zakázány.

Žáci jsou povinni ohlásit v kanceláři nebo vedení školy nepřítomnost vyučujícího ve třídě po uplynutí 5 minut po začátku vyučovací hodiny.

Do odborných a speciálních učeben a tělocvičen vstupují žáci pouze v doprovodu vyučujících a řídí se vlastními řády těchto prostor.

Pobyt žáků ve ŠJ, ŠD se řídí vlastními řády.

Aktovky mají žáci uloženy v kmenové třídě. Nemají-li v téže učebně další výuku, odkládají při odchodu do ŠJ aktovky v šatnách.

 

 

Chování žáka:

 

 

Žák se ve škole chová ohleduplně ke všem dospělým osobám, spolužákům, ostatním žákům, zejména mladším, k majetku školy i majetku osob.

Žák v žádném případě neubližuje jiným, a to ani tělesně, ani jiným způsobem.

Žák poskytne pomoc všude tam, kde je to potřebné, a to dospělým osobám, spolužákům a ostatním žákům, zejména mladším.

Žák respektuje jednotlivá ustanovení vnitřího řádu školy, tj. režimu života a práce žáků, řádů ŠJ, ŠD, , řády odborných pracovišť, tělocvičny a ŽK.

Žák se chová společensky, přiměřeně svému věku a situaci.

Při činnostech pořádaných školou, na veřejnosti i při reprezentaci školy se žák chová tak, aby nepoškodil dobré jméno školy.

 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví:

 

Žák jedná tak, aby nezpůsobil zranění sobě nebo jiné osobě. Řídí se pokyny vyučujících nebo učitelů či osob vykonávajících dozor.

Žák je povinen hlásit vždy každý školní úraz, a to buď vyučujícímu, dozoru, vychovatelce nebo třídnímu učiteli. Je povinen podle svých schopností poskytnout první pomoc nebo v případě potřeby pomoc přivolat.

V zájmu bezpečnosti není povoleno žákům manipulovat s jakýmkoliv zařízením školy.

Při cestě do školy a ze školy žáci dodržují dopravní předpisy pro chodce nebo jízdu na kole.

V budově školy se žáci přezouvají. K přezouvání nepoužívají obuv určenou ke sportování.

V hodinách Tv používají žáci cvičební úbor, v dílnách a na školním pozemku pracovní oděv.

Dbají o osobní čistotu i o pořádek na svém místě.

Žákům školy je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky.

Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy je přísně zakázáno. Porušení tohoto ustanovení je klasifikováno jako hrubý přestupek, z nějž vždy vyplývá snížený stupeň z chování.

 

 

Školní úrazy: 

Škola má pro všechny žáky sjednáno úrazové pojištění. 

Stále přetrvává pozdní hlášení školního úrazu. Žáci jsou poučen , že pokud ve škole utrpí úraz, musí to neprodleně ohlásit. Pokud tak neučiní žáci nebo Vy rodiče do dvou dnů , nemůžeme úraz klasifikovat jako školní a zdravotní pojišťovně nebude nahlášen.

 

 

 

 

 

Péče o svěřený majetek:       

 

Vnitřní řád školy obsahuje i povinnost žáků pečovat řádně o svěřené školní pomůcky , učebnice a ostatní majetek školy. Za nadměrné opotřebování , záměrné poškození či ztrátu budeme požadovat přiměřenou finanční náhradu. Životnost učebnic je stanovena na 4 roky. Jejich cena se z původní nákupní ceny každým rokem o čtvrtinu snižuje.

Abychom předešli nedorozumění , předkládáme Vám pravidla pro náhradu za poškozené či ztracené učebnice:

-         ztráta učebnice nebo chybějící listy vedoucí k vyřazení učebnice – 100% aktuální ceny

-         velké poškození(volné ,neslepené listy , natržené, počmárané stránky ) nevedoucí k vyřazení učebnice – 50% aktuální ceny

-         menší poškození (umaštěné , špinavé nebo popsané stránky) –25% aktuální ceny

žáci jsou povinni si jako uživatelé učebnice během září učebnici podepsat, zkontrolovat, případně nechat vyměnit. Kvalitním obalem a šetrným zacházením lze udržet učebnice v dobrém stavu.

 

                                  

Výchovný poradce

 

 

Paní učitelka Jiřina Hartlová poskytne konzultace pro rodiče i žáky podle aktuální potřeby. Domluvit se na určité době  s ní můžete telefonicky nebo prostřednictvím žáků.

Můžete se na ni obracet s výchovnými nebo vzdělávacími problémy dětí i s otázkami profesní orientace. Během podzimních měsíců shromážďuje nabídky středních škol a odborných učilišť, které rodičům vycházejících žáků předá spolu s dalšími pokyny na podzimní třídní  schůzce.  Aktuální informace bude dávat žákům průběžně. V případě Vašeho zájmu nebo na doporučení školy zprostředkuje návštěvu psychologické poradny a Úřadu práce.

 

 

 

 

 

 

Školní jídelna

 

 

 

 


 

Je otevřena v době školního vyučování v pondělí až pátek od  11.30 do 14.00 hodin .

Obědy se vydávají ve třech etapách:

od 11:20 hodin

od 12:15 hodin

od 13:10 hodin

 

 

Ve školní jídelně má vždy dozor učitel(ka) ,který dbá na čistotu jídelny, na slušné chování a zásady správného stolování.

 

Od 1.5. 2003 byl ve školní jídelně  zaveden nový stravovací systém. Žáci kteří se stravují ve školní jídelně si museli zakoupit čipovou kartu v hodnotě 25,-Kč a také obal na čipovou kartu v hodnotě 10,- Kč.

Ve  školní jídelně se stravují i cizí strávníci.Vaří se obědy také  pro starší lidi, kteří se nemohou sami stravovat.

 

Na první pohled je školní jídelna velká a také vkusně zařízená, je doplněna obrázky na zdech o správném stolování.

 

Vaří zde velmi dobré a chutné obědy.

 

 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

V naší škole také funguje školní družina.

 

Školní družina má dva oddělení:

  1. 1.-3. roč.
  2. 4.-5. roč-(6x)

 

Začátek je vždy:

ráno 6:30-7:30 (zdarma)

také odpoledne po 4.vyuč. hodině do 15:00

- o prázdninách nefunguje

 

Příspěvek:

jen za odpolední 4,- Kč/ den

 

Omluva z družiny:

Rodiče žáků mohou omluvit

-         písemně

-         ústně

 

Odcházení z družiny:

Rodiče si na zadní straně přihlášky sami napíší způsob odcházení

 

     

 

 

 

Školní svačinky

 Bufet:

Je otevřen denně od :  od 9.30 do 10.00 hodin

Žáci si mohou zakoupit čerstvé pečivo, jogurty a nápoje...

Vedoucí bufetu je  

V tomto školním roce mají možnost kupovat si dvakrát týdně - v úterý a čtvrtek - mléko nebo jogurt za dotovanou cenu žáci celé školy, tedy od 1. až do 9. ročníku. Dotované ceny jsou následující:

·          Pečivo + slazené mléko = 5 Kč

V přízemí školy je také automat k zakoupení různých druhů nápojů.