wz

Jednací řád školské rady

 

Členství v radě školy /dále je RŠ/ je na tříleté volební období. Rada školy je šestičlenná. Ve svých jednáních se řídí § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/

 

 

1.    Na své první schůzce zvolí předsedu a jednatele.

2.    Předseda RŠ svolává schůzi nejméně 2x ročně, na podnět ředitele školy

nebo člena RŠ i mimo stanovený termín

3.    RŠ projednává otázky vyplývající z § 168 zákona č. 561/2004 Sb. 

/školský zákon/, jehož znění má každý člen RŠ k dispozici             

4.    O projednávaných otázkách a jejich realizaci rozhoduje RŠ prostým hlasováním. V případě rovnosti hlasů má předseda právo 2 hlasů.

5.    Z každého jednání RŠ pořizuje jednatel zápis. Jeho kopii obdrží každý člen RŠ, originál se zakládá u ředitele školy a předsedy školské rady

6.    RŠ má právo přiznat ke svému jednání kromě ředitele školy i další osoby zainteresované v projednávaných otázkách

7.    RŠ přijímá a realizuje podněty ze strany zřizovatele, ředitele školy a rodičovské veřejnosti, s výsledky těchto jednání seznamuje všechny zainteresované strany.

8.    RŠ – zápis o jednáních do Návsíčka