wz

                   Zápis z jednání Rady školy při ZŠ Návsí

 

Datum:        21.12.2005

 

Přítomni:     Mgr. L. Dostál – řed. školy, ing. I. Kluzová, p. A. Luberová, p. V.   Šnajdr, p. V. Demková, p. J. Hartlová, omluven – p. R. Byrtus

 

Program:     1. Zahájení, seznámení s průběhem voleb

                   2. Volba předsedy RŠ

                   3. Návrh jednacího řádu, zápisy

                   4. Různé

 

ad  l/           Ředitel školy seznámil přítomné s průběhem volby zástupců rodičů do RŠ, materiály jsou uloženy u výchovného poradce. Zároveň stručně zhodnotil průběh volby zástupců z řad učitelů. Tato volba proběhla na pedagogické radě dne 8.12.2005, stejně jako volby rodičů.

 

ad  2/          Přítomní zvolení členové RŠ podali několik návrhů na předsedu RŠ. Po hodově byla předsedkyní RŠ jednomyslně zvolena Mgr. Jiřina Hartlová, která vedla další část schůze.

 

ad  3/          RŠ projednala návrh jednacího řádu, členové se dohodli na případném doplnění jednacího řádu /návrh obdržel každý člen RŠ/ na další schůzce začátkem února 2006. Schůzku svolá telefonicky, popř. osobním jednáním předseda. Po dohodě bude zápis z jednotlivých jednání pořizovat vždy určený člen RŠ. Kopii zápisu obdrží každý člen a ředitel školy, originál se bude ukládat ve složce u předsedy RŠ.

 

ad  4/          Ředitel školy krátce pohovořil o činnosti školy a žáků, provedl přítomné nově zařízenou keramickou dílnou a třídami, ve kterých byly vystaveny netradičně zpracované vánoční řetězy, které vyrobili žáci v rámci celoroční soutěže „Školní vlak“.

 

 

V Návsí, 21. prosince 2005

 

Zapsala: p. J. Hartlová